Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100

6266,85  z VAT

Kategoria:

Opis

Przeznaczenie

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 jest urządzeniem integrującym wszystkie elementy adresowalnego, interaktywnego systemu automatycznego wykrywania pożarów POLON 4000. Koordynuje pracę wszystkich urządzeń w systemie oraz podejmuje decyzję o zainicjowaniu alarmu pożarowego, wysterowaniu urządzeń sygnalizacyjnych i przeciwpożarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 4100 jest zalecana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów, zwłaszcza małych, np. hoteli, banków, biur, magazynów, obiektów zabytkowych, “inteligentnych” budynków itp.

Współpracuje z czujkami szeregu 4043 – bez możliwości pracy w wariantach alarmowania interaktywnego – lub z taką możliwością po zastosowaniu czujek szeregu 4046.

Uwaga! W skład wyposażenia centrali nie wchodzą akumulatory zasilania rezerwowego – należy je zamawiać oddzielnie. Dokładne informacje przeznaczone dla instalatorów i konserwatorów central systemu POLON 4000 zawarte są w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), którą nabywca otrzymuje razem z urządzeniem.

Funkcjonalność

Centrala POLON 4100 jest urządzeniem gwarantującym niezawodną pracę systemu i dającym wiele udogodnień podczas programowania i późniejszej obsługi systemu wykrywania pożaru. Centrala jest wyposażona w dwie pętle adresowalne z możliwością zainstalowania do 64 elementów adresowalnych w każdej pętli. Linie dozorowe mogą pracować w układzie pętlowym lub otwartym (promieniowym). Pętlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrów rezystancji i pojemności przewodów linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza się pojedyncze odgałęzienia od głównego ciągu linii pętlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie okablowania.

W centrali można utworzyć programowo 128 stref dozorowych, którym można przyporządkować dowolne komunikaty użytkownika, składające się z dwóch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawią się na wyświetlaczu centrali, pozwalając obsłudze na szybką i precyzyjną lokalizację źródła pożaru. Ponadto istnieje możliwość programowania własnych komunikatów dla tzw. alarmów technicznych, związanych z kontrolą sterowanych przez centralę urządzeń automatyki pożarowej.

Duży graficzny wyświetlacz oraz przyjęty sposób prezentacji opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okienkowego, zdecydowanie ułatwia komunikowanie się osoby obsługującej z centralą.

Wpisywanie do pamięci centrali konfiguracji wykonanej instalacji może odbywać się poprzez:

 • konfigurację automatyczną, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie elementów w każdej pętli (nawet w przypadku pętli z pojedynczymi odgałęzieniami) i na tej podstawie wpisuje do swojej pamięci konfigurację instalacji a do pamięci elementów liniowych wpisuje ich kolejny numer – adres.
 • konfigurację instalatorską – w tej opcji instalator, na podstawie danych zawartych w projekcie, przygotowuje konfigurację instalacji w postaci pliku danych (przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego dostarczanego przez producenta), który wprowadza do pamięci centrali. Te czynności mogą być wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, podłączonej bezpośrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i porównuje je z rzeczywistymi danymi odczytanymi z zainstalowanych elementów liniowych. Jeżeli dane są zgodne, wówczas centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe.
 • konfigurację ręczną, która pozwala na dowolne konfigurowanie elementów w linii bez konieczności zachowania kolejności numerowania elementów. Metoda umożliwia wprowadzanie zmian w instalacji, np. po wymianie czujki.

Po zadziałaniu czujki lub ręcznego ostrzegacza w adresowalnej pętli dozorowej, centrala POLON 4100, na podstawie algorytmów decyzyjnych, wywołuje alarm I lub II stopnia, zależnie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgłaszającego alarm.

W centrali POLON 4100 dla każdej strefy dozorowej można zaprogramować jeden z 17 wariantów alarmowania. Różne warianty alarmowania, programowane w konkretnych strefach, pozwalają na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pożaru w określonych indywidualnych warunkach, panujących w strefie, a także pozwalają na wprowadzenie indywidualnych kryteriów dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy można podzielić zainstalowane w niej elementy na dwie grupy, pozwalające utworzyć koincydencję w ramach jednej strefy.

Możliwe są warianty alarmowania

 • alarmowanie zwykłe jedno i dwustopniowe,
 • alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno i dwustopniowe,
 • alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno i dwustopniowe,
 • alarmowanie z koincydencją dwuczujkową jedno i dwustopniowe,
 • alarmowanie z koincydencją grupowo-czasową jedno i dwustopniowe,
 • alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,
 • alarmowanie dwustopniowe ze współzależnością grupową,
 • alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy “Personel nie- obecny”.

Sterowanie urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi centrala POLON 4100 może realizować poprzez wbudowane dwie grupy wyjść sterujących. Są to:

 • 2 przekaźniki z bezpotencjałowymi stykami przełącznymi, oraz
 • 1 nadzorowana linia sterująca.

Wyjścia te można programowo związać z dowolną strefą lub grupą stref w 6 kategoriach pracy oraz w dużej liczbie wariantów w ramach kategorii.

Dwie nadzorowane linie kontrolne umożliwiają nadzorowanie stanu dołączonych zewnętrznych urządzeń bądź obwodów. Wyjścia szeregowe (RS 232, RS 485, USB i PS/2) umożliwiają dołączenie do centrali: klawiatury komputerowej, systemu monitoringu cyfrowego, komputera lub systemu integracji i nadzoru instalacji oraz terminali sygnalizacji równoległej. Centrala POLON 4100 pamięta i rejestruje 2000 ostatnich zdarzeń, które miały miejsce podczas dozorowania obiektu. Zdarzenia te mogą być zapisane do komputera, a następnie wydrukowane, w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia zdarzenia. Centrala zapamiętuje ponadto 9999 alarmów.

Budowa

Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100 wykonana jest w postaci szafki mocowanej na ścianie. Drzwi, na których znajdują się elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne zamykane są na zamek bębenkowy. W lewej górnej części drzwi znajduje się duży wyświetlacz tekstowy. W środkowej części drzwi znajdują się główne elementy obsługowe centrali – klawiatura i diody świecące, informujące o stanie centrali.

Główne układy elektroniczne centrali zbudowane są w postaci modułów mocowanych do drzwi i tylnej ściany obudowy. Na dole obudowy jest miejsce na umieszczenie w centrali dwóch akumulatorów zasilania rezerwowego – 2 x 12 V, 22 Ah.

Linie dozorowe centrali POLON 4100

ELEMENTY WSPÓŁPRACUJĄCE Z CENTRALĄ POLON 4100

 • Adresowalne czujki pożarowe szeregu 4040:
  1. optyczne dymu DUR,
  2. optyczne dymu DOR,
  3. jonizacyjne dymu DIO,
  4. nadmiarowo-różniczkowe ciepła TUP,
  5. optyczno-temperaturowa DOT,
  6. czujka dymu i płomienia DPR,
  7. czujka radiowa DUR-4047,
 • Konwencjonalne czujki pożarowe szeregu 40 (na linii bocznej za adapterem ADC-4001M):
  1. temperaturowo-płomieniowa TOP,
  2. płomienia (ultrafiolet) PUO,
  3. iskrobezpieczne (wg instrukcji producenta),
  4. liniowe dymu DOP,
 • Ręczne ostrzegacze (przyciski) pożarowe:
  1. wnętrzowe ROP-4001M,
  2. zewnętrzne ROP-4001MH,
 • Elementy kontrolne, sterujące:
  1. element kontrolno-sterujący EKS-4001,
  2. wielowyjściowy element sterujący EWS-4001,
  3. wielowejściowy element kontrolny EWK-4001,
 • Adaptery:
  1. adapter linii bocznej ADC-4001M,
  2. adapter czujek radiowych ACR-4001,
 • Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAL-4001,
 • Terminal sygnalizacji równoległej TSR-4000.

SPECYFIKACJA

 

Zasilanie podstawowe230V
Zasilanie rezerwowe akumulatory24 V +25% -10%
Źródło zasilania rezerwowegobateria akumulatorów o pojemności max 22 Ah
Max pobór prądu podczas dozorowania0,25 A
Dysponowany prąd do zasilania urządzeń zewn.1 A
Liczba linii adresowalnych2
Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewodów linii dozorowejadresowalnej (w zależności od konfiguracji) 2 x 100 Ω, 2 x 75 Ω, 2 x 45 Ω
bocznej ADC-4001M 2 x 25 Ω
Dopuszczalna pojemność przewodów linii300 nF
Liczba adresów na linii dozorowej64
Elementy liniowe instalowane w liniach dozorowychwielostanowe czujki szeregu 4043, 4046 i 6046
ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M(H)
liniowa adresowalna czujka DOP-6001
adaptery ADC-4001M
adaptery czujek radiowych ACR-4001
sygnalizatory akustyczne SAL-4001
sygnalizatory akustyczne SAW-6001/6006
elementy kontrolno-sterujące EKS-4001, EKS-4001W
wielowyjściowe elementy sterujące EWS-4001
wielowejściowe elementy kontrolne EWK-4001
uniwersalna centrala sterująca UCS 4000
uniwersalna centrala sterująca UCS 6000
Dopuszczalny pobór prądu z linii dozorowej przez elementy linioweprzy rezystancji 2 x 100 Ω, 20 mA
przy rezystancji 2 x 75 Ω, 22 mA
przy rezystancji 2 x 45 Ω, 50 mA
Pobór prądu z linii dozorowej przez elementyczujki DIO-4043, DIO-4046 150 µA
czujki DOR-4043, DOR-4046 150 µA
czujki TUN-4043, TUN-4046 150 µA
czujki DUR-4043, DUR-4046 150 µA
czujka DOT-4046 150 µA
czujka DPR-4046 170 µA
czujka DUT-6046 150 µA
czujka DTC-6046 150 µA
czujka DOP-6001 300 µA
ręczne ostrzegacze ROP-4001M, ROP-4001MH 135 µA
sygnalizator SAL-4001 (max 40 szt.) 150 µA
sygnalizatory SAW-6001/6006 (max 40 szt.) 150 µA
element EKS-4001 (max 40 szt.) 145 µA
element EKS-4001W (max 40 szt.) 250 µA
element EWS-4001 (max 40 szt., w linii 20) 140 µA
element EWK-4001 (max 40 szt, w linii 20) 150 µA
adapter ADC-4001M (w zależności od trybu pracy): od 0,5 mA do 16 mA
adapter czujek radiowych ACR-4001 max 6 mA
centrala UCS 4000 (max 40 szt, w linii 20) 0,6 mA
centrala UCS 6000 (max 40 szt, w linii 20) 0,6 mA
Układ pracy linii dozorowejpętlowy z możliwością eliminacji przerwy lub zwarcia promieniowy
Max liczba stref dozorowych128
Rozdzielczość wyświetlacza graficznego320×240 pikseli
Liczba wariantów alarmowania17
Zakresy programowania czasówoczekiwania na potwierdzenie alarmu I st. 0 ÷ 10 min
rozpoznania po potwierdzeniu alarmu I st. 0 ÷ 10 min
opóźnienia wysterowania wyjść alarm. 0 ÷ 10 min
Programowane wyjścia2 przekaźniki o stykach bezpotencjałowych przełącznych 1 A / 30 V
1 linia sygnałowa o obciążalności 0,5 A / 24 V
Programowane wejścia2 linie kontrolne
Współpraca z urządzeniamiklawiatura komputerowa
komputer
system monitoringu cyfrowego
Temperatura pracyod -5°C do +40°C
Szczelność obudowyIP 30
Wymiary420x384x115 mm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Centrala sygnalizacji pożarowej POLON 4100”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *